مسئولیت مدنی مجانین در حقوق ایران

پایان نامه  پروژه مسئولیت مدنی مجانین در حقوق ایران   فایل  ورد قابل ویرایش  فقط  7000تومان    فهرست  مطالب :   چکیده: 1 مقدمه. 2 مسووليت مدني محجورين در حقوق ايران. 31 الف)تعريف محجورين.. 31 ب)مبناي مسووليت محجورين.. 33 ج) قلمرو مفهوم ضرر. 34 د) نحوه تاديه خسارت… 34 مسووليت سرپرست صغار و مجانين.. 35 الف) نگاهي به قانون مسووليت مدني.. 35 ب) بررسي محشي ماده هفت ق.م.م. 36 الف) سرپرست قانوني.. 39 ب) سرپرست قراردادي.. 43 4) مبناي مسووليت سرپرستان. 44 5) بيمه مسووليت… 47 نتيجه گيري.. 48 نتیجه گیری و پیشنهاد. 48 منابع. 71         چکیده: آنچه در این مقاله به رشته تحریر در آمده است شامل سه بخش می باشد که دربخش ابتدایی آن به بیان کلیاتی در باب مسئولیت و اقسام آن از جمله مسئولیت مدنی و نیزمحجوریت و انواع آن که جنون نیز یکی از این انواع می باشد پرداخته شده است .بخش دوم به بیان قواعد و مبانی نظری تاثیر جنون در مسئولیت مدنی در فقه شامل قواعد اتلاف و تسبیب و حقوق عرفی شامل قواعد تقصیر و …