دانلود پاورپوینت مديريت و برنامه ريزی در تيمهای ورزشی

تعريف مديريت مدیریت فرایندی است که بوسیله آن فعالیت های فردی و گروهی در جهت هدفهای مشترک , همسو و هماهنگ می شود •هيچ سازمانی از مديريت بی نياز نيست و لازم و ملزوم يکديگرند. روند وظيفه ای در مديريت: •برنامه ريزی •سازماندهی •هدايت •کنترل •هماهنگی   برنامه ريزی: •پيش بينی عمليات آتی و تعيين طرق اجرای آن به منظور تأمين هدفهای سازمان است. •مثال : برنامه ريزی فعاليتهای اعضای تيم قبل از شروع مسابقات عناصر مهم در تعريف برنامه ريزی: •1- برنامه ريزی يک جريان است يعنی مجموعه ای از اقدامات مستمر است •2- برنامه ريزی يک امر آگاهانه است يعنی با تصميم قبلی آغاز می شود •3- برنامه ريزی پيش بينی يک سلسلسه اقداماتی است که بايد در آينده صورت گيرد •4- برنامه ريزی هدفهای مشخصی را که بايد به آن برسيم ، دنبال می کند. اهداف برنامه ريزی: 1- افزايش احتمال رسيدن به هدف از طريق تنظيم فعاليتها 2- تقويت جنبه اقتصادی عمليات( مقرون به صرفه بودن عمليات) 3- تمرکز بر روی مأموريتها و هدفها و احتراز از تغيير مسير 4- تهيه ابزاری برای کنتر …