معیارها و استانداردهای ارزیابی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد‌

فرمت فایل word   تعداد صفحات 22   آماده پرینت گرفتن هدف از پژوهش حاضر تعیین معیارهای اصلی و فرعی و استانداردهای کیفی و نمره‌گذاری پایان‌ نامه‌های مکتوب رشته‌های عـلوم رفتاری(مدیریت،روانشناسی،علوم تربیتی و جامعه‌شناسی)دانشگاه پیام نور‌ است.173 معیار ارزیابی‌ پس‌ از مطالعات کتابخانه‌ای و مصاحبه بـا مـتخصصان روش پژوهش و سنجش و اندازه‌گیری در قالب پرسشنامه‌ای با مقیاس لیکرت و رتبه‌بندی تنظیم شد.سپس به صورت تصادفی ساده 112 تن از حدود 200 تن از‌ اساتید شاغل و مرتبط با دانشگاه پیام نور در رشته‌های یاد شده به پرسـشنامه پاسخ دادند.مقادیر آلفای کرونباخ برای پرسشنامه تدوین شده حدود 99,0 برآورد شد که نشان‌دهنده قابلیت اعتماد بالای‌ مقیاس‌ است.نتایج آزمون دو جمله‌ای نشان داد که با بیش از 99 درصد اطمینان معیارهای تدوین شـده از دیـدگاه اساتید،مورد تأیید است.با استفاده از آزمون خی دو معیارهای‌ اعتبارسنجی‌ شده از دیدگاه اساتید در سه طبقه استاندارد پذیرش بدون اصلاح،پذیرش با اصلاح جزئی …

راه اندازی وتأ سیس یک مهداستاندارد

راه اندازی وتأ سیس یک مهد استاندارد فرمت فایل: ورد تعداد صفحات: 17         چکیـده عنوان :آموزش وپرورش پیش ازدبستان هدف من ازتهیه این پروژه این است که برای راه اندازی وتأ سیس یک مهداستاندارد باید این مراحل راطی کرد که مراحل عبارتنداز : تعریف اهمیت ضرورت برنامه ها یآموزش وپرورش پیش ازدبستان بازیهای کودکان ودرمرحله آخر  برآورد هزینه  تأسیس یک مهد استاندارد   تاريخچه آموزش پيش دبستاني تاريخچه آموزش پيش دبستاني در ايران به 80 سال پيش باز مي گردد. در سال 1298 مسيونر هاي مذهبي و اقليت هاي ديني به احداث كودكستان ها و مراكز آموزش پيش دبستاني درتهران مبادرت نمودند .در همان اثنا زنده ياد جبار باغچه‏بان در سال 1303 به احداث باغچه اطفال در شهرستان تبريز مبادرت نموده و چند سال بعد در سال 1307 كودكستان ديگري در شهرستان شيراز داير نمود. گفتني است كه در آن اثنا تنها از كودكان خانواده هاي مرفه و كارمندان عالي رتبه ادارات در اين مراكز ثبت نام به عمل مي آمد . استقبال اين خانواده ها از عملكرد مراكز آموزش پيش دبستاني)كودكستان ها( سبب گرد …

اندازه گيري و کاليبراسيون

دانلود پاورپوینت 87 صفحه ای اندازه گیری و کالیبراسیون   شامل مطالب ذیل: -اندازه گيري -روش اندازه‌گيري  -راهكار اندازه‌گيري  -نتيجه اندازه‌گيري -حداكثر خطاي مجاز يك دستگاه اندازه‌گيري -گرايش يك دستگاه اندازه‌گيري -خطاها در اندازه گيري -تكرارپذيري تلرانس TOLERANCE  – تفكيك‌پذيري( يك وسيله  نشان دهنده) – عدم قطعيت -اعداد با معنا در اندازه گيري کالیبراسیون نمايش عمليات کاليبراسيون در محدوده کاری دستگاه دستورالعملهای کالیبراسیون نتایج حاصل از  کالیبراسیون ( مقایسه ) گزارش دهي نتايج ( reporting the results ) -مختصري از استاندارد 9001 و 17025   …

BS EN 495:2013-Flexible sheets for waterproofing — Determination of foldability at low temperature

14 صفحه pdf BS EN 495-5:2013 Flexible sheets for waterproofing — Determination of foldability at low temperature Part 5:Plastic and rubber sheets for roof waterproofing …

DNV-RP-F102:2011

30 صفحه pdf DNV-RP-F102:2011 Pipeline Field Joint Coating and Field Repair of Linepipe Coating …

NFPA 4:2015-Standard for Integrated Fire Protection and Life Safety System Testing

53 صفحه pdf NFPA 4:2015 Standard for Integrated Fire Protection and Life Safety System Testing …

NFPA 69:2014-Standard on Explosion Prevention Systems

82 صفحه pdf NFPA 69:2014 Standard on Explosion Prevention Systems …

API 536:2006-Post-Combustion NOx Control for Fired Equipment in General Refinery Services

70 صفحه pdf API 536:2006 Post-Combustion NOx Control for Fired Equipment in General Refinery Services …

NFPA 68:2013-Standard on Explosion Protection by Deflagration Venting

83 صفحه pdf NFPA 68:2013 Standard on Explosion Protection by Deflagration Venting …

API 552:2007-Transmission Systems

54 صفحه pdf آخرین نسخه استاندارد API Recommended Practice 552:2007 Transmission Systems …